Trang chủ ĐH ĐOÀN TOÀN TỈNH LẦN THỨ XIII Tin tức Tổ chức Đoàn Tổ chức Hội Tổ chức Đội CLB cựu cán bộ TĐ Lịch sử Đoàn

Danh sách cán bộ, nhân viên Tỉnh đoàn Lạng Sơn

 
THƯỜNG TRỰC TỈNH ĐOÀN
01
 
Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/TT/anh%20Nam.jpg
 
- Họ tên: Nguyễn Tuấn Nam
- Chức vụ: Bí thư
- Sđt cơ quan: 0205.3812.300
02
 
Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTC/anh%20the.jpg
 
- Họ tên: Đinh Thị Anh Thư
- Chức vụ: Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh.
- Sđt cơ quan: 0205.63262.166
BAN TỔ CHỨC - KIỂM TRA
SĐT: 0205.3811.624 - Email: bantochuctdlsvn@gmail.com
03
 
Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTN/BTN%20Chung.jpg
 
- Họ tên: Nguyễn Viết Chung
- Chức vụ: Trưởng ban
04
 
Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTC/BTC%20Van.jpg
 
- Họ tên: Nông Thị Vân
- Chức vụ: Phó Trưởng ban
05
 
Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTG/BTG%20Trang.jpg
 
 - Họ tên: Hoàng Thị Thu Trang
 - Chức vụ: Cán bộ
BAN TUYÊN GIÁO
 SĐT: 0205.6251.121 - Email: bantuyengiaotdlsvn@gmail.com
06
 
 Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTG/BTG%20TAM.jpg
 
- Họ tên: Đàm Thị Thanh Tâm
- Chức vụ: Trưởng ban
07
 
 
 
- Họ tên: Triệu Thị Liễu
- Chức vụ: Phó Trưởng ban
08
 
Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTG/BTG%20Linh.jpg 
 
 - Họ tên: Đinh Thị Linh Chi
 - Chức vụ: Cán bộ
 
09
 
Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/VP/VP%20Khanh(1).JPG
 
 
- Họ tên: Vi Tùng Khánh
- Chức vụ: Cán bộ
BAN THANH THIẾU NHI - TRƯỜNG HỌC
SĐT: 0205.6251.145 - Email: bantruonghoctdlsvn@gmail.com
10
 
 Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTH/TH%20Tinh.jpg
 
- Họ tên: Lưu Thị Tình
- Chức vụ: Trưởng ban
11
 
Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTC/BTC%20Long.jpg
 
- Họ tên: Trần Quang Long
- Chức vụ: Phó Trưởng Ban
12
 
 
 - Họ tên: Nguyễn Trọng Khánh
 - Chức vụ: Cán bộ
13
 
 Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/VP/VP%20Linh.jpg
 
- Họ tên: Phan Thanh Linh
- Chức vụ: Cán bộ
BAN PHONG TRÀO VÀ CÔNG TÁC HỘI
SĐT: 0205.3812.162 - Email: hoilienhiepthanhnienls@gmail.com
SĐT: 0205.3811.625 - Email: banphongtraotdlsvn@gmail.com
14
 
Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTH/BTH%20Huyen.jpg
 
- Họ tên: Phạm Thị Huyền
- Chức vụ: Trưởng ban
15
 
Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BDK/BDK%20Nga.jpg
 
- Họ tên: Nông Thị Hồng Nga
- Chức vụ: Phó Trưởng ban
16
 
 Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTN/BTN%20Minh.jpg
 
- Họ tên: Trần Thị Minh
- Chức vụ: Cán bộ
17
 
 Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTN/BTN%20Quan%20moi.jpg
 
- Họ tên: Đỗ Hồng Quân
- Chức vụ: Cán bộ
18
 
 
 
- Họ tên: Hoàng Công Chánh
- Chức vụ: Cán bộ
VĂN PHÒNG
SĐT: 0205.6263.666 - Email: vanphongtdlsvn@gmail.com
19
 
 Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/VP/VP%20Ha.jpg
 
- Họ tên: Trương Vi Hà
- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng 
20
 
 Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTH/TH%20Doan.jpg
 
- Họ tên: Hứa Văn Đoàn
- Chức vụ: Cán bộ
21
 
Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/trung%20tam/Thoa%20sua.jpg
 
- Họ tên: Nguyễn Thị Thoa
- Chức vụ: Cán bộ
22
 
 Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/VP/VP%20Vinh(1).jpg
 
- Họ tên: Nguyễn Thị Vinh
- Chức vụ: Văn thư, tạp vụ
23
 
 Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/CTN%20Nga.jpg
 
-  Họ tên: Vũ Thị Kiều Nga
- Chức vụ: Kế toán
24
 
 Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/VP/VP%20Hung%20lx.jpg
 
- Họ tên: Thân Quang Hưng
- Chức vụ: Lái xe
25
 
 Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/VP/VP%20Hau.jpg
 
- Họ tên: Vi Văn Hậu
- Chức vụ: Lái xe
CUNG THANH THIẾU NHI
01
 
Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/CTN%20Son.jpg
 
- Họ tên: Đỗ Văn Sơn
- Chức vụ: Giám đốc
- Sđt cơ quan: 0205.3711.885
02
 
 Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/CTN%20Lieu.jpg
 
- Họ tên: Hoàng Thị Liễu
- Chức vụ: Phó Giám đốc
- Sđt cơ quan: 0205.3789.989
03
 
Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/trung%20tam/TT%20Yen.jpg
 
- Họ tên: Trịnh Kim Yến
- Chức vụ: Phó Giám đốc
- SĐT cơ quan: 0205.3788.123
PHÒNG HÀNH CHÍNH
04
 
 Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/CTN%20Huong.jpg
 
- Họ tên: Hà Thị Thu Hường
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Sđt cơ quan: 0205.3872.067
05
 
Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/trung%20tam/TT%20Hang(1).jpg
 
- Họ tên: Nguyễn Thị Thúy Hằng
- Chức vụ: Kế toán
- Sđt cơ quan: 0205.3898.200
06
 
Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/CTN%20Nhan.jpg
 
- Họ tên: Vi Thị Nhàn
- Chức vụ: Thủ quỹ
07
 
Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1BCH/KimAnh.jpg
 
- Họ tên: Nguyễn Thị Kim Anh
- Chức vụ: Cán bộ
 
Tổ bảo vệ
- Sđt cơ quan: 0205.3870.681
PHÒNG KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ
08
 
Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/PPP%20Binh.jpg
 
- Họ tên: Trịnh Thị Xuân Bình
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Sđt cơ quan: 0205.3711.142
09
 
Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/PNV%20Diem.jpg
 
- Họ tên: Nguyễn Thị Điểm
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng
- Sđt cơ quan: 0205.3872.066
10
 
Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/PPP%20Huy.jpg
 
- Họ tên: Nguyễn Quang Huy
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng
11
 
Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/PNV%20Nga.jpg
 
- Họ tên: Nguyễn Thuý Nga
- Chức vụ: Cán bộ
12
 
Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/PNV%20Thuy.jpg
 
- Họ tên: Hoàng Thị Thì
- Chức vụ: Cán bộ
13
Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/trung%20tam/TT%20Dung.jpg
 
- Họ tên: Nguyễn Mạnh Dũng
- Chức vụ: Cán bộ
14
 
 
- Họ tên: Nguyễn Trung Kiên
- Chức vụ: Cán bộ
TỔ MẪU GIÁO
15
 
Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/PVN%20Hoa.jpg
 
- Họ tên: Đoàn Thị Phương Hoa
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng Hành Chính
- Sđt cơ quan: 0205.3711.141
HUYỆN, THÀNH ĐOÀN, ĐOÀN TT
Stt
Đơn vị
Bí thư
Số điện thoại
01
 Thành Đoàn Lạng Sơn
 Lê Thùy Dung
0205.3716.365
0949.229.784
02
 Huyện Đoàn Cao Lộc
 Lăng Văn Chí
0205.3861.488
0977.128.193
03
 Huyện Đoàn Lộc Bình
 Nông Thị Hảo
0205.3840.122
0982144998
04
 Huyện Đoàn Đình Lập
 Nông Đức Vượng
0205.3846.247
0977.774.211
05
 Huyện Đoàn Văn Quan
 Trần Thị Thu Hường
0205.3830.127
0912.210.386
06
 Huyện Đoàn Bình Gia
 Lý Văn Thắng (Phó Bí thư phụ trách)
0205.3834.455
07
 Huyện Đoàn Bắc Sơn
 Đinh Mã Linh
0205.3837.239
01293.856.856
08
 Huyện Đoàn Chi Lăng
 Đoàn Thành Công
0205.3820.407
098 8612468
09
 Huyện Đoàn Hữu Lũng
 Nguyễn Tố Nga 
0205.3825.366
0127.6725.735
10
 Huyện Đoàn Văn Lãng
 Hứa Quỳnh Nga
(Phó Bí thư phụ trách)
0205.3880.396
11
 Huyện Đoàn Tràng Định
 Tô Ngọc Anh
(Phó Bí thư phụ trách)
0205.3883.224
12
 Đoàn Khối Các cơ quan
 Bùi Thị Giang
0205.3810.329
0918.308.006
13
 Đoàn Công an tỉnh
 Hoàng Trung Toàn
0205.3869.013
0916.087.666
14
 Đoàn BCH Quân sự tỉnh
 Đinh Hải Độ
0205.3859.078
0943.136.569
15
 Đoàn BCH Bộ đội BP tỉnh
 Hoàng Anh Dũng
0205.3858.528
0166.9720.208
16
 Đoàn Trường CĐ Sư  phạm
 Nông Ngọc Hồi
0205.6252.514
0916.298.338
17
 Đoàn Trường CĐ Y tế
 Trần Văn Đang
0912.395.855
18
 Đoàn Trường CĐ Nghề và  NL Đ.Bắc
 Phạm Bá Ngọc
0205.3829.416
0167.4352.968
 

Bản quyền thuộc về Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 1 - đường Văn Cao, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn

Tel: (025) 3 812 137 ,Fax: (025) 3 812 137

Email: banbientaptinhdoan@gmail.com

Chỉ đạo nội dung: Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn