Trang chủ ĐH ĐOÀN TOÀN TỈNH LẦN THỨ XIII Tin tức Tổ chức Đoàn Tổ chức Hội Tổ chức Đội CLB cựu cán bộ TĐ Lịch sử Đoàn

 

THƯỜNG TRỰC TỈNH ĐOÀN

01

 

Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/TT/anh%20Nam.jpg

- Họ tên: Nguyễn Tuấn Nam

- Chức vụ: Bí thư

- Sđt cơ quan: 0205.3812.300

02

 

Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/TT/3.jpg

- Họ tên: Lộc Minh Hiệp

- Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực.

- Sđt cơ quan: 0205. 3812.417

03

 

Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BDK/BDK%20Chung.jpg

- Họ tên: Nguyễn Văn Chung

- Chức vụ: Phó Bí thư

- Sđt cơ quan: 0205.3815.969

04

 

Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTC/anh%20the.jpg

- Họ tên: Đinh Thị Anh Thư

- Chức vụ: Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh.

- Sđt cơ quan: 0205.63262.166

BAN TỔ CHỨC - KIỂM TRA

SĐT: 0205.3811.624 - Email: bantochuctdlsvn@gmail.com

05

 

Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTN/BTN%20Chung.jpg

- Họ tên: Nguyễn Viết Chung

- Chức vụ: Trưởng ban

06

 

Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTC/BTC%20Van.jpg

- Họ tên: Nông Thị Vân

- Chức vụ: Phó Trưởng ban

07

 

Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTG/BTG%20Luc.jpg

- Họ tên: Hoàng Thế Lực

- Chức vụ: Cán bộ

08

 

Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTG/BTG%20Trang.jpg

 - Họ tên: Hoàng Thị Thu Trang

 - Chức vụ: Cán bộ

BAN TUYÊN GIÁO

 SĐT: 0205.6251.121 - Email: bantuyengiaotdlsvn@gmail.com

09

 

 Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTG/BTG%20TAM.jpg

- Họ tên: Đàm Thị Thanh Tâm

- Chức vụ: Trưởng ban

10

 

Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTN/BTN%20Hai.jpg

- Họ tên: La Mạnh Hải

- Chức vụ: Phó Trưởng ban

11

 

 

 

- Họ tên: Triệu Thị Liễu

- Chức vụ: Phó Trưởng ban

12

 

Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTG/BTG%20Linh.jpg 

 - Họ tên: Đinh Thị Linh Chi

 - Chức vụ: Cán bộ

 

13

 

Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/VP/VP%20Khanh(1).JPG

 

- Họ tên: Vi Tùng Khánh

- Chức vụ: Cán bộ

BAN THANH THIẾU NHI - TRƯỜNG HỌC

SĐT: 0205.6251.145 - Email: bantruonghoctdlsvn@gmail.com

14

 

 Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTH/TH%20Tinh.jpg

- Họ tên: Lưu Thị Tình

- Chức vụ: Trưởng ban

15

 

Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTC/BTC%20Long.jpg

- Họ tên: Trần Quang Long

- Chức vụ: Phó Trưởng Ban

16

 

Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/trung%20tam/0print.jpg

 - Họ tên: Nguyễn Trung Kiên

 - Chức vụ: Cán bộ

17

 

 Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/VP/VP%20Linh.jpg

- Họ tên: Phan Thanh Linh

- Chức vụ: Cán bộ

BAN PHONG TRÀO VÀ CÔNG TÁC HỘI

SĐT: 0205.3812.162 - Email: hoilienhiepthanhnienls@gmail.com

SĐT: 0205.3811.625 - Email: banphongtraotdlsvn@gmail.com

18

 

Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTH/BTH%20Huyen.jpg

- Họ tên: Phạm Thị Huyền

- Chức vụ: Trưởng ban

19

 

 Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTH/TH%20Thien(1).jpg

- Họ tên: Nông Thánh Thiên

- Chức vụ: Phó Trưởng ban

20

 

Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BDK/BDK%20Nga.jpg

- Họ tên: Nông Thị Hồng Nga

- Chức vụ: Phó Trưởng ban

21

 

 Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTN/BTN%20Minh.jpg

- Họ tên: Trần Thị Minh

- Chức vụ: Cán bộ

22

 

 Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTN/BTN%20Quan%20moi.jpg

- Họ tên: Đỗ Hồng Quân

- Chức vụ: Cán bộ

VĂN PHÒNG

SĐT: 0205.6263.666 - Email: vanphongtdlsvn@gmail.com

23

 

 Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/VP/VP%20Ha.jpg

- Họ tên: Trương Vi Hà

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng 

24

 

 Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTH/TH%20Doan.jpg

- Họ tên: Hứa Văn Đoàn

- Chức vụ: Cán bộ

25

 

Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/trung%20tam/Thoa%20sua.jpg

- Họ tên: Nguyễn Thị Thoa

- Chức vụ: Cán bộ

26

 

 Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/VP/VP%20Vinh(1).jpg

- Họ tên: Nguyễn Thị Vinh

- Chức vụ: Văn thư, tạp vụ

27

 

 Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/CTN%20Nga.jpg

-  Họ tên: Vũ Thị Kiều Nga

- Chức vụ: Kế toán

28

 

 Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/VP/VP%20Hung%20lx.jpg

- Họ tên: Thân Quang Hưng

- Chức vụ: Lái xe

29

 

 Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/VP/VP%20Hau.jpg

- Họ tên: Vi Văn Hậu

- Chức vụ: Lái xe

CUNG THANH THIẾU NHI

01

 

Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/CTN%20Son.jpg

- Họ tên: Đỗ Văn Sơn

- Chức vụ: Giám đốc

- Sđt cơ quan: 0205.3711.885

02

 

 Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/CTN%20Lieu.jpg

- Họ tên: Hoàng Thị Liễu

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Sđt cơ quan: 0205.3789.989

03

 

Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/trung%20tam/TT%20Yen.jpg

- Họ tên: Trịnh Kim Yến

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- SĐT cơ quan: 0205.3788.123

PHÒNG HÀNH CHÍNH

04

 

 Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/CTN%20Huong.jpg

- Họ tên: Hà Thị Thu Hường

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Sđt cơ quan: 0205.3872.067

05

 

Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/CTN%20Thai.jpg

- Họ tên: Nguyễn Thị Thái

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

06

 

Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/trung%20tam/TT%20Hang(1).jpg

- Họ tên: Nguyễn Thị Thúy Hằng

- Chức vụ: Kế toán

- Sđt cơ quan: 0205.3898.200

07

 

Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/CTN%20Nhan.jpg

- Họ tên: Vi Thị Nhàn

- Chức vụ: Thủ quỹ

08

 

Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1BCH/KimAnh.jpg

- Họ tên: Nguyễn Thị Kim Anh

- Chức vụ: Cán bộ

 

Tổ bảo vệ

- Sđt cơ quan: 0205.3870.681

PHÒNG KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ

09

 

Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/PPP%20Binh.jpg

- Họ tên: Trịnh Thị Xuân Bình

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Sđt cơ quan: 0205.3711.142

10

 

Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/PNV%20Diem.jpg

- Họ tên: Nguyễn Thị Điểm

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Sđt cơ quan: 0205.3872.066

11

 

Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/PPP%20Huy.jpg

- Họ tên: Nguyễn Quang Huy

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

12

 

Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/PNV%20Nga.jpg

- Họ tên: Nguyễn Thuý Nga

- Chức vụ: Cán bộ

13

 

Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/PNV%20Hanh.jpg

- Họ tên: Hà Văn Hành

- Chức vụ: Cán bộ

14

 

Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/PNV%20Thuy.jpg

 

- Họ tên: Hoàng Thị Thì

- Chức vụ: Cán bộ

15

 

Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1BCH/Nhung.jpg

 

- Họ tên: Ngô Thị Hồng Nhung

- Chức vụ: Cán bộ

16

 

 

- Họ tên: Nguyễn Mạnh Dũng

- Chức vụ: Cán bộ

 

   

TỔ MẪU GIÁO

17

 

Description: http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/PVN%20Hoa.jpg

- Họ tên: Đoàn Thị Phương Hoa

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Sđt cơ quan: 0205.3711.141

HUYỆN, THÀNH ĐOÀN, ĐOÀN TT

Stt

Đơn vị

Bí thư

Số điện thoại

01

 Thành Đoàn Lạng Sơn

 Lê Thùy Dung

0205.3716.365

0949.229.784

02

 Huyện Đoàn Cao Lộc

 Lăng Văn Chí

0205.3861.488

0977.128.193

03

 Huyện Đoàn Lộc Bình

 Nông Thị Hảo (Phó Bí thư phụ trách)

0205.3840.122

0982144998

04

 Huyện Đoàn Đình Lập

 Nông Đức Vượng

0205.3846.247

0977.774.211

05

 Huyện Đoàn Văn Quan

 Trần Thị Thu Hường

0205.3830.127

0912.210.386

06

 Huyện Đoàn Bình Gia

 Hoàng Thanh Tuấn

0205.3834.455

0945.513.789

07

 Huyện Đoàn Bắc Sơn

 Đinh Mã Linh

(Phó Bí thư phụ trách)

0205.3837.239

01293.856.856

08

 Huyện Đoàn Chi Lăng

 Đoàn Thành Công

0205.3820.407

098 8612468

09

 Huyện Đoàn Hữu Lũng

 Nguyễn Tố Nga 

0205.3825.366

0127.6725.735

10

 Huyện Đoàn Văn Lãng

 Hứa Quỳnh Nga

(Phó Bí thư phụ trách)

0205.3880.396

11

 Huyện Đoàn Tràng Định

 Bế Thị Thủy

0205.3883.224

0977.511.696

12

 Đoàn Khối Các cơ quan

 Bùi Thị Giang

0205.3810.329

0918.308.006

13

 Đoàn Công an tỉnh

 Hoàng Trung Toàn

0205.3869.013

0916.087.666

14

 Đoàn BCH Quân sự tỉnh

 Đinh Hải Độ

0205.3859.078

0943.136.569

15

 Đoàn BCH Bộ đội BP tỉnh

 Hoàng Anh Dũng

0205.3858.528

0166.9720.208

16

 Đoàn Trường CĐ Sư  phạm

 Nông Ngọc Hồi

0205.6252.514

0916.298.338

17

 Đoàn Trường CĐ Y tế

 Trần Văn Đang

0912.395.855

18

 Đoàn Trường CĐ Nghề và  NL Đ.Bắc

 Phạm Bá Ngọc

0205.3829.416

0167.4352.968

 


Bản quyền thuộc về Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 1 - đường Văn Cao, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn

Tel: (025) 3 812 137 ,Fax: (025) 3 812 137

Email: banbientaptinhdoan@gmail.com

Chỉ đạo nội dung: Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn