Trang chủ ĐH ĐOÀN TOÀN TỈNH LẦN THỨ XIII Tin tức Tổ chức Đoàn Tổ chức Hội Tổ chức Đội CLB cựu cán bộ TĐ Lịch sử Đoàn

Danh sách cán bộ, nhân viên Tỉnh đoàn Lạng Sơn

THƯỜNG TRỰC TỈNH ĐOÀN
01
- Họ tên: Nguyễn Tuấn Nam
- Chức vụ: Bí thư
- Sđt cơ quan: 0205.3812.300
02
http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/TT/3.jpg
- Họ tên: Lộc Minh Hiệp
- Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh.
- Sđt cơ quan: 0205. 3812.417
03
http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BDK/BDK%20Chung.jpg
- Họ tên: Nguyễn Văn Chung
- Chức vụ: Phó Bí thư
- Sđt cơ quan: 0205.3815.969
04
- Họ tên: Đinh Thị Anh Thư
- Chức vụ: Phó Bí thư, Chánh Văn phòng
- Sđt cơ quan: 0205.63262.166
BAN TỔ CHỨC - KIỂM TRA
SĐT: 0205.3811.624 - Email: bantochuctdlsvn@gmail.com
05
http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTN/BTN%20Chung.jpg
- Họ tên: Nguyễn Viết Chung
- Chức vụ: Trưởng ban
06
http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTC/BTC%20Van.jpg
- Họ tên: Nông Thị Vân
- Chức vụ: Phó Trưởng ban
07
http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTG/BTG%20Luc.jpg
- Họ tên: Hoàng Thế Lực
- Chức vụ: Cán bộ
BAN TUYÊN GIÁO
 SĐT: 0205.6251.121 - Email: bantuyengiaotdlsvn@gmail.com
08
 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTG/BTG%20TAM.jpg
- Họ tên: Đàm Thị Thanh Tâm
- Chức vụ: Trưởng ban
09
http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTN/BTN%20Hai.jpg
- Họ tên: La Mạnh Hải
- Chức vụ: Phó Trưởng ban
10
http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTG/BTG%20Linh.jpg 
 - Họ tên: Đinh Thị Linh Chi
 - Chức vụ: Cán bộ
 
11
http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/VP/VP%20Khanh(1).JPG
 
- Họ tên: Vi Tùng Khánh
- Chức vụ: Cán bộ
12
 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTG/Ban%20TG%20tuan%20%20xanh.JPG
 - Họ tên: Lương Đình Tuấn
 - Chức vụ: Cán bộ
BAN THANH THIẾU NHI - TRƯỜNG HỌC
SĐT: 0205.6251.145 - Email: bantruonghoctdlsvn@gmail.com
13
 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTH/TH%20Tinh.jpg
- Họ tên: Lưu Thị Tình
- Chức vụ: Trưởng ban
14

http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTC/BTC%20Long.jpg

- Họ tên: Trần Quang Long
- Chức vụ: Phó Trưởng Ban
15
http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/trung%20tam/0print.jpg
 - Họ tên: Nguyễn Trung Kiên
 - Chức vụ: Cán bộ
16
 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/VP/VP%20Linh.jpg
- Họ tên: Phan Thanh Linh
- Chức vụ: Cán bộ
BAN ĐOÀN KẾT - TẬP HỢP THANH NIÊN
SĐT: 0205.3812.162 - Email: hoilienhiepthanhnienls@gmail.com
17

http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTH/BTH%20Huyen.jpg

- Họ tên: Phạm Thị Huyền
- Chức vụ: Trưởng ban
18
 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BDK/BDK%20Lieu.jpg
- Họ tên: Triệu Thị Liễu
- Chức vụ: Phó Trưởng ban
19
 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/PPP%20Phi.jpg
- Họ tên: Lê Triệu Phi
- Chức vụ: Cán bộ
BAN CÔNG TÁC THANH NIÊN
SĐT: 0205.3811.625 - Email: banphongtraotdlsvn@gmail.com
20
 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTH/TH%20Thien(1).jpg
- Họ tên: Nông Thánh Thiên
- Chức vụ: Trưởng ban
21
http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BDK/BDK%20Nga.jpg
- Họ tên: Nông Thị Hồng Nga
- Chức vụ: Phó Trưởng ban
22
 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTN/BTN%20Minh.jpg
- Họ tên: Trần Thị Minh
- Chức vụ: Cán bộ
23
 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTN/BTN%20Quan%20moi.jpg
- Họ tên: Đỗ Hồng Quân
- Chức vụ: Cán bộ
VĂN PHÒNG
SĐT: 0205.6263.666 - Email: vanphongtdlsvn@gmail.com
24
 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/VP/VP%20Ha.jpg
- Họ tên: Trương Vi Hà
- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng 
25
 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTH/TH%20Doan.jpg
- Họ tên: Hứa Văn Đoàn
- Chức vụ: Cán bộ
26
http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTG/BTG%20Trang.jpg
 - Họ tên: Hoàng Thị Thu Trang
 - Chức vụ: Cán bộ
27
 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/VP/VP%20Vinh(1).jpg
- Họ tên: Nguyễn Thị Vinh
- Chức vụ: Văn thư, tạp vụ
28
 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/CTN%20Nga.jpg
-  Họ tên: Vũ Thị Kiều Nga
- Chức vụ: Kế toán
29
 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/VP/VP%20Hung%20lx.jpg
- Họ tên: Thân Quang Hưng
- Chức vụ: Lái xe
30
 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/VP/VP%20Hau.jpg
- Họ tên: Vi Văn Hậu
- Chức vụ: Lái xe
CUNG THIẾU NHI
01
http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/CTN%20Son.jpg
- Họ tên: Đỗ Văn Sơn
- Chức vụ: Giám đốc
- Sđt cơ quan: 0205.3711.885
02
 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/CTN%20Lieu.jpg
- Họ tên: Hoàng Thị Liễu
- Chức vụ: Phó Giám đốc
- Sđt cơ quan: 0205.3789.989
PHÒNG HÀNH CHÍNH
03
 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/CTN%20Huong.jpg
- Họ tên: Hà Thị Thu Hường
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Sđt cơ quan: 0205.3872.067
04
http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/CTN%20Thai.jpg
- Họ tên: Nguyễn Thị Thái
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng
05
http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/trung%20tam/TT%20Hang(1).jpg
- Họ tên: Nguyễn Thị Thúy Hằng
- Chức vụ: Kế toán
- Sđt cơ quan: 0205.3898.200
06
http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/CTN%20Nhan.jpg
- Họ tên: Vi Thị Nhàn
- Chức vụ: Thủ quỹ
 
Tổ bảo vệ
- Sđt cơ quan: 0205.3870.681
PHÒNG NGHIỆP VỤ VÀ BỒI DƯỠNG NĂNG KHIẾU
07
http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/PNV%20Diem.jpg
- Họ tên: Nguyễn Thị Điểm
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng
- Sđt cơ quan: 0205.3872.066
08
http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/PVN%20Hoa.jpg
- Họ tên: Đoàn Thị Phương Hoa
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng
09
http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/PNV%20Nga.jpg
- Họ tên: Nguyễn Thuý Nga
- Chức vụ: Cán bộ
10
http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/PNV%20Hanh.jpg
- Họ tên: Hà Văn Hành
- Chức vụ: Cán bộ
11
http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/PNV%20Thuy.jpg
- Họ tên: Hoàng Thị Thì
- Chức vụ: Cán bộ
PHÒNG PHƯƠNG PHÁP CÔNG TÁC ĐỘI
12
http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/PPP%20Binh.jpg
- Họ tên: Trịnh Thị Xuân Bình
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Sđt cơ quan: 0205.3711.142
13
http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/PPP%20Huy.jpg
- Họ tên: Nguyễn Quang Huy
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng
14
http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/PPP%20Duong(1).JPG
- Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Dương
- Chức vụ: Cán bộ
15
- Họ tên: Ngô Thị Hồng Nhung
- Chức vụ: Cán bộ
TỔ MẪU GIÁO
16
- Quản lý chuyên môn: Dương Ngọc Anh
- Sđt cơ quan: 0205.3711.141
TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NIÊN
01
http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/trung%20tam/TT%20Yen.jpg
- Họ tên: Trịnh Kim Yến
- Chức vụ: Phó Giám đốc
- SĐT cơ quan: 0205.3788.123
02
- Họ tên: Nguyễn Thị Kim Anh
- Chức vụ: Cán bộ
03
- Họ tên: Nguyễn Thị Thoa
- Chức vụ: Cán bộ
 
   
04
http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/trung%20tam/TT%20Dung.jpg
- Họ tên: Nguyễn Mạnh Dũng
- Chức vụ: Cán bộ
05

- Họ tên: Đỗ Kiều Vân
- Chức vụ: Cán bộ
HUYỆN, THÀNH ĐOÀN, ĐOÀN TT
Stt
Đơn vị
Bí thư
Số điện thoại
01
 Thành Đoàn Lạng Sơn
 Lê Thùy Dung
0205.3716.365
0949.229.784
02
 Huyện Đoàn Cao Lộc
 Lăng Văn Chí
0205.3861.488
0977.128.193
03
 Huyện Đoàn Lộc Bình
 Vy Văn Bông
0205.3840.122
0949.277.656
04
 Huyện Đoàn Đình Lập
 Nông Đức Vượng
0205.3846.247
0977.774.211
05
 Huyện Đoàn Văn Quan
 Trần Thị Thu Hường
0205.3830.127
0912.210.386
06
 Huyện Đoàn Bình Gia
 Hoàng Thanh Tuấn
0205.3834.455
0945.513.789
07
 Huyện Đoàn Bắc Sơn
 Dương Mai Khoa
0205.3837.239
0915.323.389
08
 Huyện Đoàn Chi Lăng
 Nguyễn Hùng Mạnh
0205.3820.407
0985.707.488
09
 Huyện Đoàn Hữu Lũng
 Nguyễn Tố Nga 
0205.3825.366
0127.6725.735
10
 Huyện Đoàn Văn Lãng
 Vũ Hồng Khanh
0205.3880.396
0166.3478.286
11
 Huyện Đoàn Tràng Định
 Bế Thị Thủy
0205.3883.224
0977.511.696
12
 Đoàn Khối Các cơ quan
 Bùi Thị Giang
0205.3810.329
0918.308.006
13
 Đoàn Công an tỉnh
 Hoàng Trung Toàn
0205.3869.013
0916.087.666
14
 Đoàn BCH Quân sự tỉnh
 Đinh Hải Độ
0205.3859.078
0943.136.569
15
 Đoàn BCH Bộ đội BP tỉnh
 Hoàng Anh Dũng
0205.3858.528
0166.9720.208
16
 Đoàn Trường CĐ Sư  phạm
 Nông Ngọc Hồi
0205.6252.514
0916.298.338
17
 Đoàn Trường CĐ Y tế
 Trần Văn Đang
0912.395.855
18
 Đoàn Trường CĐ Nghề và  NL Đ.Bắc
 Phạm Bá Ngọc
0205.3829.416
0167.4352.968


Bản quyền thuộc về Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 1 - đường Văn Cao, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn

Tel: (025) 3 812 137 ,Fax: (025) 3 812 137

Email: banbientaptinhdoan@gmail.com

Chỉ đạo nội dung: Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn