Trang chủ ĐH ĐOÀN TOÀN TỈNH LẦN THỨ XIII Tin tức Tổ chức Đoàn Tổ chức Hội Tổ chức Đội CLB cựu cán bộ TĐ Lịch sử Đoàn

Danh sách cán bộ, nhân viên Tỉnh đoàn Lạng Sơn

THƯỜNG TRỰC TỈNH ĐOÀN
01
- Họ tên: Nguyễn Tuấn Nam
- Năm sinh: 1981
- Chức vụ: Bí thư
- Trình độ: Đại học Sư phạm.
- Sđt cơ quan: 0205.3812.300
- DĐ: 0984.394.027
- Email: tuannamlsvn@gmail.com
02
http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/TT/3.jpg
- Họ tên: Lộc Minh Hiệp
- Năm sinh: 1981 
- Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh.
- Trình độ: Đại học Thể dục Thể thao.
- Sđt cơ quan: 0205. 3812.417
- DĐ: 0942.711.888
- Email: minhhieplsvn@gmail.com
03
http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BDK/BDK%20Chung.jpg
- Họ tên: Nguyễn Văn Chung
- Năm sinh: 1981
- Chức vụ: Phó Bí thư
- Trình độ: Thạc sỹ quản lý kinh tế.
- Sđt cơ quan: 0205.3815.969
- DĐ: 0988.688.100
- Email: nguyenvanchungls@gmail.com
04
- Họ tên: Đinh Thị Anh Thư
- Năm sinh: 1985
- Chức vụ: Phó Bí thư, Chánh Văn phòng
- Trình độ: Đại học KHTN.
- Sđt cơ quan: 0205.63262.166
- DĐ: 0918313988
- Email: dinhanhthuls@gmail.com
BAN TỔ CHỨC - KIỂM TRA
SĐT: 0205.3811.624 - Email: bantochuctdlsvn@gmail.com
05
http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTN/BTN%20Chung.jpg
- Họ tên: Nguyễn Viết Chung
- Năm sinh: 1983
- Chức vụ: Trưởng ban
- Trình độ: Đại học Luật.
- DĐ: 0985.752.266 – 0947.335.779
- Email: nguyenvietchung83@gmail.com
06
http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTC/BTC%20Van.jpg
- Họ tên: Nông Thị Vân
- Năm sinh: 1985
- Chức vụ: Phó Trưởng ban
- Trình độ: Đại học Công Đoàn.
- DĐ: 0949.268.366
07
http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTG/BTG%20Luc.jpg
- Họ tên: Hoàng Thế Lực
- Năm sinh: 1988
- Chức vụ: Cán bộ
- Trình độ: Đại học KHXH & NV.
- DĐ: 0913.133.478
- Email: hoanglucls88@gmail.com
BAN TUYÊN GIÁO
 SĐT: 0205.6251.121 - Email: bantuyengiaotdlsvn@gmail.com
08
 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTG/BTG%20TAM.jpg
- Họ tên: Đàm Thị Thanh Tâm
- Năm sinh: 1982
- Chức vụ: Trưởng ban
- Trình độ: Đại học Sư phạm.
- DĐ: 0904.459.939 – 0913.682.911
- Email: damthanhtamls@gmail.com
09
http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTN/BTN%20Hai.jpg
- Họ tên: La Mạnh Hải
- Năm sinh: 1985
- Chức vụ: Phó Trưởng ban
- Trình độ: Đại học Nông Lâm.
- DĐ:  0917.913.688
- Email: lyhaidongmo@gmail.com
10
http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTG/BTG%20Linh.jpg 
 - Họ tên: Đinh Thị Linh Chi
 - Năm sinh: 1989
 - Chức vụ: Cán bộ
 - Trình độ: Đại học Sư phạm.
 - DĐ: 0984.347.773             
 - Email: linhchi198td@gmail.com
11
http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/VP/VP%20Khanh(1).JPG
 
- Họ tên: Vi Tùng Khánh
- Năm sinh: 1991
- Chức vụ: Cán bộ
- Trình độ: Đại học Thương mại
- DĐ: 01662884541
- Email: vitungkhanh@gmail.com
12
 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTG/Ban%20TG%20tuan%20%20xanh.JPG
 - Họ tên: Lương Đình Tuấn
 - Năm sinh: 1989
 - Trình độ: Đại học Văn hóa Hà Nội
 - DĐ: 0916.188.808
 - Email: dinhtuan.ldt@gmail.com 
BAN THANH THIẾU NHI - TRƯỜNG HỌC
SĐT: 0205.6251.145 - Email: bantruonghoctdlsvn@gmail.com
13
 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTH/TH%20Tinh.jpg
- Họ tên: Lưu Thị Tình
- Năm sinh: 1984
- Chức vụ: Trưởng ban
- Trình độ: Đại học Sư phạm.
- DĐ: 0915.152.890
- Email: maitinhtdlsvn@gmail.com
14

http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTC/BTC%20Long.jpg

- Họ tên: Trần Quang Long
- Năm sinh: 1986
- Chức vụ: Phó Trưởng Ban
- Trình độ: Đại học sư phạm.
- DĐ: 0915.640.666
- Email: quanglongls@gmail.com
15
http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/trung%20tam/0print.jpg
 - Họ tên: Nguyễn Trung Kiên
 - Ngày tháng năm sinh: 10/10/1992
 - Trình độ: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
 - DĐ: 0989.686.908
 - Email: nguyentrungkien101092@gmail.com 
16
 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/VP/VP%20Linh.jpg
- Họ tên: Phan Thanh Linh
- Năm sinh: 1990
- Chức vụ: Cán bộ
- Trình độ: Đại học Đà Lạt.
- DĐ: 0912.507.838
- Email: linhphanlsvn@gmail.com
BAN ĐOÀN KẾT - TẬP HỢP THANH NIÊN
SĐT: 0205.3812.162 - Email: hoilienhiepthanhnienls@gmail.com
17

http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTH/BTH%20Huyen.jpg

- Họ tên: Phạm Thị Huyền
- Năm sinh: 1985
- Chức vụ: Trưởng ban
- Trình độ: Đại học Sư phạm.
- DĐ: 0915474449
- Email: phamhuyentdls@gmail.com
18
 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BDK/BDK%20Lieu.jpg
- Họ tên: Triệu Thị Liễu
- Năm sinh: 1988
- Chức vụ: Phó Trưởng ban
- Trình độ: Đại học KHXH & NV.
- DĐ: 0948821989
- Email: lieutrieuk52qth@gmail.com
19
 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/PPP%20Phi.jpg
- Họ tên: Lê Triệu Phi
- Năm sinh: 1989
- Chức vụ: Cán bộ
- Trình độ: Cao đẳng Sư phạm
- DĐ: 0913.359.689
- Email: trieuphils@gmail.com
BAN CÔNG TÁC THANH NIÊN
SĐT: 0205.3811.625 - Email: banphongtraotdlsvn@gmail.com
20
 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTH/TH%20Thien(1).jpg
- Họ tên: Nông Thánh Thiên
- Năm sinh: 1983
- Chức vụ: Trưởng ban
- Trình độ: Đại hoc Khoa học tự nhiên.
- DĐ: 0167.6712.631 – 0916.946.622
- Email: khanhthienls@gmail.com
21
http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BDK/BDK%20Nga.jpg
- Họ tên: Nông Thị Hồng Nga
- Năm sinh: 1983
- Chức vụ: Phó Trưởng ban
- Trình độ: Đại học Hành chính; Đại học Kinh tế Quốc dân.
- DĐ: 0982.678.587
- Email: hongngals21@gmail.com
22
 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTN/BTN%20Minh.jpg
- Họ tên: Trần Thị Minh
- Năm sinh: 1979
- Chức vụ: Cán bộ
- Trình độ: Đại học KHXH & NV.
- DĐ: 0912.272.428
- Email: tranminhlsvn@gmail.com
23
 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTN/BTN%20Quan%20moi.jpg
- Họ tên: Đỗ Hồng Quân
- Năm sinh: 1987
- Chức vụ: Cán bộ
- Trình độ: Đại học KHXH & NV.
- DĐ: 0982.558.585
- Email: hongquantdls@gmail.com
VĂN PHÒNG
SĐT: 0205.6263.666 - Email: vanphongtdlsvn@gmail.com
24
 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/VP/VP%20Ha.jpg
- Họ tên: Trương Vi Hà
- Năm sinh: 1988
- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng 
- Trình độ: Đại học Văn hóa du lịch.
- DĐ: 0129.9596.866
- Email: vihadl3@gmail.com
25
 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTH/TH%20Doan.jpg
- Họ tên: Hứa Văn Đoàn
- Năm sinh: 1986
- Chức vụ: Cán bộ
- Trình độ: Đại học sư phạm.
- DĐ: 0919.505.166
- Email: huavandoan@gmail.com
26
http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/BTG/BTG%20Trang.jpg
 - Họ tên: Hoàng Thị Thu Trang
 - Năm sinh:1987
 - Chức vụ: Cán bộ
 - Trình độ: Học viện Hành chính.
 - DĐ: 0978789288
 - Email: hoangthutrangtdls@gmail.com
27
 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/VP/VP%20Vinh(1).jpg
- Họ tên: Nguyễn Thị Vinh
- Năm sinh: 1972
- Chức vụ: Văn thư, tạp vụ
- Trình độ: Trung cấp tin hoc.
- Sđt cơ quan: 0205.3812.137
- DĐ: 0982.319.578
28
 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/CTN%20Nga.jpg
-  Họ tên: Vũ Thị Kiều Nga
- Năm sinh: 1981
- Chức vụ: Kế toán
- Trình độ: Đại học Kế toán.
- Sđt cơ quan: 0205.3813.710
- DĐ: 0983.578.581
29
 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/VP/VP%20Hung%20lx.jpg
- Họ tên: Thân Quang Hưng
- Năm sinh: 1979
- Chức vụ: Lái xe
- DĐ: 0983.359.468
30
 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/VP/VP%20Hau.jpg
- Họ tên: Vi Văn Hậu
- Năm sinh: 1978
- Chức vụ: Lái xe
- DĐ: 0987896568
CUNG THIẾU NHI
01
http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/CTN%20Son.jpg
- Họ tên: Đỗ Văn Sơn
- Năm sinh: 1976
- Chức vụ: Giám đốc
- Trình độ: Đại học Văn hóa.
- Sđt cơ quan: 0205.3711.885
- DĐ: 0912.124.556
02
 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/CTN%20Lieu.jpg
- Họ tên: Hoàng Thị Liễu
- Năm sinh: 1975
- Chức vụ: Phó Giám đốc
- Trình độ: Đại học KHXH  & NV.
- Sđt cơ quan: 0205.3789.989
- DĐ: 0949.230.248
- Email: hoanglieuls@gmail.com
PHÒNG HÀNH CHÍNH
03
 http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/CTN%20Huong.jpg
- Họ tên: Hà Thị Thu Hường
- Năm sinh: 1973
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Sđt cơ quan: 0205.3872.067
- DĐ: 0982.980.106
04
http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/CTN%20Thai.jpg
- Họ tên: Nguyễn Thị Thái
- Năm sinh: 1964
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng
- DĐ: 0989.450.723
05
http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/trung%20tam/TT%20Hang(1).jpg
- Họ tên: Nguyễn Thị Thúy Hằng
- Năm sinh: 1977
- Chức vụ: Kế toán
- Trình độ: Đại học Kế toán.
- Sđt cơ quan: 0205.3898.200
- DĐ: 0916.853.898
- Email: nguyenthithuyhangls@gmail.com
06
http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/CTN%20Nhan.jpg
- Họ tên: Vi Thị Nhàn
- Năm sinh: 1983
- Chức vụ: Thủ quỹ
- DĐ: 0915.988.783
 
Tổ bảo vệ
- Sđt cơ quan: 0205.3870.681
PHÒNG NGHIỆP VỤ VÀ BỒI DƯỠNG NĂNG KHIẾU
07
http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/PNV%20Diem.jpg
- Họ tên: Nguyễn Thị Điểm
- Năm sinh: 1978
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng
- Sđt cơ quan: 0205.3872.066
- DĐ: 0983.051.239
08
http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/PVN%20Hoa.jpg
- Họ tên: Đoàn Thị Phương Hoa
- Năm sinh: 1980
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng
- DĐ: 0936.222.898
09
http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/PNV%20Nga.jpg
- Họ tên: Nguyễn Thuý Nga
- Năm sinh: 1980
- Chức vụ: Cán bộ
- DĐ: 0949.225.769
10
http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/PNV%20Hanh.jpg
- Họ tên: Hà Văn Hành
- Năm sinh: 1984
- Chức vụ: Cán bộ
- DĐ: 0983.915.693
11
http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/PNV%20Thuy.jpg
- Họ tên: Hoàng Thị Thì
- Năm sinh: 1988
- Chức vụ: Cán bộ
- DĐ: 0166.8702.889
PHÒNG PHƯƠNG PHÁP CÔNG TÁC ĐỘI
12
http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/PPP%20Binh.jpg
- Họ tên: Trịnh Thị Xuân Bình
- Năm sinh: 1974
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Sđt cơ quan: 0205.3711.142
- DĐ: 0916.058.555
13
http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/PPP%20Huy.jpg
- Họ tên: Nguyễn Quang Huy
- Năm sinh: 1983
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng
- DĐ: 0983.159.183
14
http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/Cung/PPP%20Duong(1).JPG
- Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Dương
Năm sinh: 1983
- Chức vụ: Cán bộ
- DĐ: 0945.789.708
15
- Họ tên: Ngô Thị Hồng Nhung
- Năm sinh: 1993
- Chức vụ: Cán bộ
- DĐ: 0974.699.962
TỔ MẪU GIÁO
16
- Quản lý chuyên môn: Dương Ngọc Anh
- Sđt cơ quan: 0205.3711.141
- DĐ: 0949.276.000
TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NIÊN
01
http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/trung%20tam/TT%20Yen.jpg
- Họ tên: Trịnh Kim Yến
- Năm sinh: 1969
- Chức vụ: Phó Giám đốc
- Trình độ: Đại học Kế toán.
- SĐT cơ quan: 0205.3788.123
- DĐ: 0973.494.764
02
- Họ tên: Nguyễn Thị Kim Anh
- Năm sinh: 1992
- Chức vụ: Cán bộ
- Trình độ: Đại học Lâm nghiệp
- DĐ: 0986.632.893
03
- Họ tên: Nguyễn Thị Thoa
- Năm sinh: 1987
- Chức vụ: Cán bộ
- Trình độ: Cao đẳng Sư phạm.
- DĐ: 0912.398.166
- Email: thoanguyen6688@gmail.com
04
http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/trung%20tam/TT%20Duc(1).JPG
- Họ tên: Phan Huy Đức
Năm sinh: 1992
- Chức vụ: Cán bộ
- Trình độ: Đại học văn hóa.
- DĐ: 0901.599.338
- Email: phanhuyduc92ls@gmail.com
05
http://doantnls.vn/userfiles/image/1%20anh%20ds%20can%20bo/trung%20tam/TT%20Dung.jpg
- Họ tên: Nguyễn Mạnh Dũng
Năm sinh: 1994
- Chức vụ: Cán bộ
- Trình độ: Trung cấp Luật
- DĐ: 0988.872.136
06

- Họ tên: Đỗ Kiều Vân
- Năm sinh: 1995
- Chức vụ: Cán bộ
- Trình độ: Học viện TTN Việt Nam
- DĐ: 0946.729.695
- Email: dokieuvanls@gmail.com
HUYỆN, THÀNH ĐOÀN, ĐOÀN TT
Stt
Đơn vị
Bí thư
Số điện thoại
01
 Thành Đoàn Lạng Sơn
 Lê Thùy Dung
0205.3716.365
0949.229.784
02
 Huyện Đoàn Cao Lộc
 Lăng Văn Chí
0205.3861.488
0977.128.193
03
 Huyện Đoàn Lộc Bình
 Vy Văn Bông
0205.3840.122
0949.277.656
04
 Huyện Đoàn Đình Lập
 Nông Đức Vượng
0205.3846.247
0977.774.211
05
 Huyện Đoàn Văn Quan
 Trần Thị Thu Hường
0205.3830.127
0912.210.386
06
 Huyện Đoàn Bình Gia
 Hoàng Thanh Tuấn
0205.3834.455
0945.513.789
07
 Huyện Đoàn Bắc Sơn
 Dương Mai Khoa
0205.3837.239
0915.323.389
08
 Huyện Đoàn Chi Lăng
 Nguyễn Hùng Mạnh
0205.3820.407
0985.707.488
09
 Huyện Đoàn Hữu Lũng
 Nguyễn Tố Nga 
0205.3825.366
0127.6725.735
10
 Huyện Đoàn Văn Lãng
 Vũ Hồng Khanh
0205.3880.396
0166.3478.286
11
 Huyện Đoàn Tràng Định
 Bế Thị Thủy
0205.3883.224
0977.511.696
12
 Đoàn Khối Các cơ quan
 Bùi Thị Giang
0205.3810.329
0918.308.006
13
 Đoàn Công an tỉnh
 Hoàng Trung Toàn
0205.3869.013
0916.087.666
14
 Đoàn BCH Quân sự tỉnh
 Đinh Hải Độ
0205.3859.078
0943.136.569
15
 Đoàn BCH Bộ đội BP tỉnh
 Hoàng Anh Dũng
0205.3858.528
0166.9720.208
16
 Đoàn Trường CĐ Sư  phạm
 Nông Ngọc Hồi
0205.6252.514
0916.298.338
17
 Đoàn Trường CĐ Y tế
 Trần Văn Đang
0912.395.855
18
 Đoàn Trường CĐ Nghề và  NL Đ.Bắc
 Phạm Bá Ngọc
0205.3829.416
0167.4352.968


Bản quyền thuộc về Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 1 - đường Văn Cao, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn

Tel: (025) 3 812 137 ,Fax: (025) 3 812 137

Email: banbientaptinhdoan@gmail.com

Chỉ đạo nội dung: Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn