Trang chủ ĐH ĐOÀN TOÀN TỈNH LẦN THỨ XIII Tin tức Tổ chức Đoàn Tổ chức Hội Tổ chức Đội CLB cựu cán bộ TĐ Lịch sử Đoàn
Tin tức/Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn giám sát việc tham mưu thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2019

19/11/2019
Thực hiện số 113-KH/TĐTN-TCKT, ngày 25/4/2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức giám sát việc tham mưu thực hiện Quyết định số 289-QĐ/TW, ngày 28/2/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2019 đối với các 18 Huyện, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc với hình thức giám qua báo và các văn bản tài liệu có liên quan; thu thập thông tin, tài liệu, xác minh làm rõ những vấn đề liên quan đến nội dung giám sát.
       Qua giám sát, đã thấy các cấp bộ Đoàn đã tham mưu với các cấp ủy Đảng quan tâm, lãnh đạo, triển khai, thực hiện tốt công tác tuyển dụng, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ Đoàn. Công tác tuyển dụng được thực hiện nghiêm túc; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn được chú trọng; công tác tạo nguồn cán bộ chủ chốt của Đoàn từng bước được quan tâm; công tác nhận xét, đánh giá cán bộ Đoàn được thực hiện nghiêm túc; công tác bố trí sử dụng, luân chuyển cán bộ Đoàn được thực hiện ngày càng chất lượng hiệu quả; độ tuổi cán bộ Đoàn ngày càng được trẻ hoá đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác.
 
Ảnh cán bộ Đoàn được Cấp ủy điều động, luận chuyển kịp thời khi hết tuổi công tác Đoàn
 
       Bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế: Công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai các quy định về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đối với đội ngũ cán bộ Đoàn còn chưa được thường xuyên, liên tục; thiếu sự đồng bộ ở một số đơn vị; Việc xây dựng các văn bản nhằm cụ thể hoá các nội dung của Quy chế cán bộ Đoàn còn chưa thực sự được chú trọng, quan tâm đúng mức; công tác quy hoạch các chức danh chủ chốt của Đoàn ở cấp huyện, cấp xã chưa thực sự được quan tâm thường xuyên, nhất là việc tạo nguồn cán bộ Đoàn ở xã, chưa liên tục dẫn đến việc có thời điểm bị hụt hẫng về cán bộ Đoàn. Công tác quy hoạch gắn với trang bị lý luận chính trị và bồi dưỡng nghiệp vụ còn hạn chế; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đạt chuẩn cán bộ Đoàn ở các vị trí chủ chốt chưa thực sự đồng bộ theo Quy chế. Còn có tình trạng chưa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị; công tác luân chuyển cán bộ Đoàn hết tuổi công tác Đoàn chưa được thực hiện đồng bộ và triệt để, vẫn còn cán bộ chủ chốt cấp xã đã hết tuổi công tác Đoàn không còn phù hợp với công tác thanh niên.
       Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã định hướng những nhiệm vụ trong thời gian tới đối với các Huyện, Thành đoàn, Đoàn trược thuộc trong việc tham mưu với Cấp ủy thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn: Tham mưu với cấp ủy Đảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai các quy định về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đối với đội ngũ cán bộ Đoàn trong cấp uỷ cơ sở, trong các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể huyện; nghiên cứu xây dựng các văn bản chuyên đề nhằm cụ thể hoá các nội dung của Quy chế cán bộ Đoàn theo từng giai đoạn và từng năm cụ thể; Tham mưu tốt công tác quy hoạch các chức danh chủ chốt của Đoàn ở cấp huyện, cấp xã, nhất là việc tạo nguồn cán bộ Đoàn ở cấp xã, ở thôn, tránh để hụt hẫng về cán bộ Đoàn; Đề xuất bố trí cán bộ đạt chuẩn để làm chủ chốt của Đoàn cấp huyện và cấp xã. Tham mưu với cấp ủy Đảng quan tâm công tác quy hoạch gắn với đào tạo chuyên môn, trang bị lý luận chính trị và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn. Chú trọng việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp; phối hợp với các cấp uỷ, chính quyền cơ sở, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các tổ chức liên quan trong việc tham mưu thực hiện công tác tuyển dụng, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ Đoàn; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức Đoàn tổ chức hoạt động và công tác luân chuyển, tiếp nhận cán bộ Đoàn khi hết tuổi Đoàn.
       Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ đề xuất với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có các văn bản chỉ đạo về việc thực hiện tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đối với đội ngũ cán bộ Đoàn, nhất là Quy chế cán bộ Đoàn. Có các hướng dẫn cụ thể thêm trong chỉ đạo công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ Đoàn các cấp; đề xuất với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục bố trí kinh phí và xem xét trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy tạo điều kiện về cơ chế, chính sách, kinh phí đặc thù riêng để mở các lớp đào tạo theo Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016 - 2020 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt.

Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn
Các tin liên quan
Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Bản quyền thuộc về Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 1 - đường Văn Cao, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn

Tel: (025) 3 812 137 ,Fax: (025) 3 812 137

Email: banbientaptinhdoan@gmail.com

Chỉ đạo nội dung: Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn