Trang chủ ĐH ĐOÀN TOÀN TỈNH LẦN THỨ XIII Tin tức Tổ chức Đoàn Tổ chức Hội Tổ chức Đội CLB cựu cán bộ TĐ Lịch sử Đoàn
Tin tức/Tin trong tỉnh

Lạng Sơn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

21/04/2014
Sau 03 triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (từ năm 2011 – 2013), Chương trình đã trở thành một phong trào rộng lớn, tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
         Công tác huy động sức dân tham gia xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn được quan tâm và đẩy mạnh, nhân dân đã nhận thức được vai trò trách nhiệm của mình trong xây dựng nông thôn mới. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được cải thiện đáng kể, nhiều mô hình phát triển sản xuất hiệu quả đã xuất hiện, có sự liên kết giữa người dân và doanh nghiệp; Đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn được nâng cao, tỷ lệ hộ đói nghèo giảm, thu nhập bình quân của người nông dân được nâng lên, an sinh xã hội được đảm bảo, quy chế dân chủ ở có sở được thực hiện.v.v. Theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, bình quân 01 xã đạt 4,8 tiêu chí, tăng 2,23 tiêu chí so với năm 2011, cụ thể: Đạt 10 tiêu chí trở lên có 15/207 xã (chiếm 7,25%) tăng 14 xã so với năm 2011. Đạt từ 5-9 tiêu chí có 71/207 xã (chiếm 345,3%) tăng 49 xã. Dưới 05 tiêu chí còn 121/207 xã (chiếm 58,45%) giảm 65 xã so với năm 2011 và không còn xã trắng về tiêu chí nông thôn mới.
 
Nhân dân xã Hoà Cư  (huyện Cao Lộc ) làm đường giao thông nông thôn
 
        Để đạt được kết quả trên, cùng với việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các cấp, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 27/10/2010 về “Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020 tỉnh Lạng Sơn”. Cấp uỷ, chính quyền, Ban chỉ đạo các cấp đã ban hành trên 800 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc để triển khai thực hiện Chương trình. Tỉnh cũng đã phát động phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá gắn với xây dựng nông thôn mới”. Đến hết tháng 3/2013, toàn tỉnh đã hoàn thành việc phê duyệt quy hoạch chung và đề án xây dựng nông thôn mới cho 207/207 xã, 11 huyện, thành phố và hoàn thành Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020.
 
Kiểm tra trạm điện lưới  nông thôn
 
      Từ kết quả trên, Uỷ ban nhân dân tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố, Ban chỉ đạo các cấp thực hiện mục tiêu đã đề ra trong năm 2014 và đến hết năm 2015, trong đó, mục tiêu cụ thể đến hết năm 2015 là:
        Các xã điểm (35 xã) đạt các tiêu chí nông thôn mới ở mức cao nhất. Tập trung lựa chọn các dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, đến năm 2015 có 95% số xã có đường ô tô đến trung tâm xã đi lại được cả 4 mùa; đường giao thông nông thôn được bê tông hoá đạt trên 50%, cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của người dân; 99,6% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia. Tiếp tục tập trung các nguồn lực hỗ trợ đầu tư cho các xã theo Đề án xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh và một số xã có phong trào và khả năng huy động thực hiện có hiệu quả. Tập trung chỉ đạo, hỗ trợ phát triển sản xuất, ổn định đời sống, nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn đạt mức thu nhập theo Bộ tiêu chí đã đề ra. Phấn đấu hết năm 2015 đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi, giữ vững và phát triển phổ cập tiểu học và trung học cơ sở, tỷ lệ lao động qua đào tạo khu vực nông thôn đạt trên 25%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 54%; phấn đấu đạt chuẩn quốc gia về y tế theo kế hoạch đề án đã được duyệt; 85% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, môi trường nông thôn ngày càng được cải thiện.
       Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu trên, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cần tập trung triển khai gồm 05 nội dung lớn, trong đó:Các cấp uỷ Đảng, chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ về xây dựng NTM, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Xác định Chương trình xây dựng NTM là chương trình khung, lấy các tiêu chí xây dựng NTM làm chuẩn để tất cả các chương trình, dự án đầu tư vào khu vực nông thôn được đồng bộ và thống nhất. Thường xuyên củng cố và kiện toàn Ban chỉ đạo các cấp để đảm bảo bộ máy đồng bộ, hoạt động hiệu quả.
       Tập trung tuyên truyền sâu rộng đối với các cấp, các ngành, đến từng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên của mình tham gia xây dựng NTM trên địa bàn. Đa dạng hoá và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền làm cho nhân dân hiểu rõ, nâng cao nhận thức chủ động tham gia xây dựng NTM tại địa phương. Tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong xã hội, phát huy tính năng động, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, khắc phục tư tưởng trông chờ ỷ lại vào Nhà nước. Kịp thời biểu dương khen thưởng để động viên các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp xây dựng NTM. Tiếp tục mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ làm công tác xây dựng NTM. Tiếp tục thực hiện có  hiệu quả các chương trình khuyến nông ở cơ sở.
        Huy động tối đa các nguồn lực đầu tư từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp, tài trợ của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước, đặc biệt là sự tham gia, đóng góp của người dân. Tiếp tục lồng ghép các chương trình, dự án hiệu quả để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương. Sử dụng các nguồn vốn đầu tư đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả. Tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả các cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Thực hiện hỗ trợ lãi suất tín dụng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại và người dân trên địa bàn nông thôn đầu tư vào sản xuất nông nghiệp.
        Về thực hiện các nội dung xây dựng NTM tập trung triển khai các nội dung gồm quy hoạch, đề án; Phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân; Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu; Thực hiện nhóm các tiêu chí văn hoá, xã hội./.
 
Nguồn: http://www.langson.gov.vn/
Bài và ảnh: Đinh Quang Thuận - Sở Thông tin và Truyền thông

 

Các tin liên quan
Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Bản quyền thuộc về Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 1 - đường Văn Cao, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn

Tel: (025) 3 812 137 ,Fax: (025) 3 812 137

Email: banbientaptinhdoan@gmail.com

Chỉ đạo nội dung: Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn