Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                  Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Cán bộ Tỉnh đoàn Lạng Sơn tăng cường công tác thực hiện đi cơ sở

19-08-2021 09:11

Tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại đội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đoàn toàn tỉnh Lạng Sơn lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2017-2022), thiết thực nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn, nhằm đưa cán bộ đoàn về cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành Kế hoạch số 296-KH/TĐTN-TCKT, ngày 29/4/2021 chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ Tỉnh, Thông báo số 273-TB/TĐTN-TCKT, ngày 02/8/2021 về phân công cán bộ Tỉnh đoàn phụ trách các Đoàn xã, phường, thị trấn tỉnh Lạng Sơn năm 2021 và triển khai đến các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn và các huyện, thành đoàn để thực hiện. Để đảm bảo việc đi cơ sở có chất lượng và hiệu quả, hằng tháng Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức họp và nghe báo cáo tình hình đi cơ sở của từng cán bộ, qua đó định hướng các nội dung cụ thể để cán bộ triển khai và nắm bắt cơ sở.

       Việc thực hiện chế độ đi cơ sở được xem là một trong những tiêu chí để đánh giá mực độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm đối với cán bộ Đoàn.
      Đối với nội dung đưa cán bộ Tỉnh đoàn về công tác tại cơ sở: Trong năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phân công 08 đồng chí cán bộ trẻ trong biên chế, trong thời gian tập sự về cơ sở trong thời gian 01 tuần tại các Đoàn xã của huyện Cao Lộc, Thành phố  Lạng Sơn và huyện Chi Lăng, thời gian bắt đầu từ ngày 16/8 - 12/9/2021; với các nội dung tại cơ sở: Điều tra, khảo sát, nắm bắt tình hình theo các nội dung, mảng, lĩnh vực công tác; nghiên cứu, tìm hiểu tình hình đoàn viên, thanh thiếu nhi; nắm bắt công tác nhân sự để chuẩn bị cho Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027; kiểm tra những mô hình phát triển kinh tế của thanh niên tại Đoàn cơ sở; phối hợp tổ chức, triển khai các hoạt động tại cơ sở: Tham gia hỗ trợ tuyên truyền phòng chống Covid-19, trồng cây tại các tuyến đường thanh niên tự quản; dự sinh hoạt chuyên đề của Ban Chấp hành Đoàn cấp dưới và sinh hoạt chi đoàn; tham gia tập huấn công tác Đội cho các em học sinh tại trường Tiểu học….
      Đối với nội dung thực hiện mô hình 6+1 và chủ trương 1+2: Năm 2021, đã có 100% cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh thực hiện đi cơ sở với 348 lượt với nhiều hình thức đa dạng như: Khảo sát chuyên đề: điều tra, khảo sát, nắm bắt tình hình theo các nội dung, mảng, lĩnh vực công tác; nghiên cứu, tìm hiểu tình hình đoàn viên, thanh thiếu nhi; Phối hợp tổ chức, triển khai hoạt động tại cơ sở: Tham gia triển khai các hoạt động, thực hiện các nhiệm vụ tại cơ sở đăng cai hoạt động với Tỉnh đoàn; Đi kiểm tra, giám sát cơ sở theo chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh đoàn; Dự sinh hoạt: Chuyên đề của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn cấp dưới và dự sinh hoạt chi đoàn.
      Việc thực hiện đi cơ sở trong năm 2021 đã góp phần thiết thực vào công tác tham mưu của cán bộ Đoàn cấp tỉnh trong việc triển khai các chủ trương, thực hiện các chỉ đạo sát với cơ sở hơn với phương châm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở hoạt động.
Ban Tổ chức - Kiểm tra

Tin liên quan