Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                  Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức đoàn giám sát việc thực hiện Luật trẻ em năm 2016

19-08-2021 08:16

Thực hiện Kế hoạch số 301-KH/TĐTN-TCKT, ngày 18/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về giám sát việc triển khai thực hiện Luật Trẻ em năm 2016, các ngày 16, 10, 24/8/2021 Đoàn giám sát do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chủ trì đã tiến hành giám sát việc triển khai thực hiện Luật Trẻ em năm 2016 đối với Uỷ ban nhân dân của các huyện Hữu Lũng, Văn QUan, Chi Lăng và UBND các xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng, xã Gia Lộc, Chi Lăng và xã Trấn Ninh huyện Văn Quan.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi về công tác phối hợp liên ngành trong việc tuyên truyền và triển khai thực hiện Luật trẻ em cùng các văn bản của UBND tỉnh về công tác trẻ em; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, can thiệp, giảm thiểu các nguy cơ về tai nạn, thương tích, xâm hại ở trẻ em và hỗ trợ chăm sóc, giúp đỡ trẻ; triển khai các hoạt động đảm bảo quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em, cụ thể quan tâm tới ý kiến, nguyện vọng của trẻ em và công tác hỗ trợ trẻ em tại đơn vị.
Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện Luật Trẻ em năm 2016 của các đơn vị luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan ban ngành và đoàn viên thanh niên triển khai kịp thời, đồng bộ với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng có tác động tích cực đến nhận thức của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về ý nghĩa của Luật Trẻ em, sự cần thiết của công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục, phòng chống xâm hại thương tích cho trẻ em trên địa bàn huyện, xã góp phần huy động sức mạnh của nhân dân tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và hạn chế hành vi ngược đãi, bạo lực, bóc lột sức lao động của trẻ em tạo điều kiện cho trẻ em được phát triển bình đẳng ổn định văn hóa - xã hội. Các hoạt động văn hóa, thể thao tạo được sân chơi lành mạnh, thiết thực đối với các em, các quyền tham gia của trẻ em trong các môi trường gia đình, nhà trường và cộng đồng đã được chú trọng. Các mục tiêu, chỉ tiêu về bảo vệ, chăm sóc trẻ em cơ bản được thực hiện đảm bảo tiến độ và có hiệu quả. Trẻ em được hỗ trợ, trợ giúp cả về vật chất và tinh thần, thông qua nhiều kênh, nhiều tổ chức, được đảm bảo các quyền học tập, vui chơi giải trí, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh; nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, công tác phòng, chống xâm hại, tai nạn thương tích cho trẻ em được nâng lên. Tuy nhiên, việc thực hiện Luật Trẻ em tại địa bàn vẫn còn rất nhiều khó khăn, hạn chế: Điều kiện đặc điểm của huyện miền núi, giao thông đi lại khó khăn, đời sống của nhiều người dân (nhất là vùng sâu, vùng xa) còn gặp nhiều khó khăn, phong tục tập quán một số nơi còn lạc hậu nên công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đôi khi chưa thực sự được quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất. Một vài đơn vị, cơ sở có trách nhiệm đôi khi chưa thực sự quan tâm, chỉ đạo công tác thực hiện quyền trẻ em; nhận thức của gia đình các em và cộng đồng về thực hiện Luật Trẻ em chưa đầy đủ nên trong thực tế vẫn xảy ra tình trạng bạo lực, xâm hại bằng nhiều hình thức khác nhau, dù là số ít. Nguồn lực đầu tư cho công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em còn hạn chế. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật đối với trẻ em chưa thường xuyên…Thông qua việc giám sát Luật trẻ em nhằm để các đơn vị tiếp tục triển khai hiệu quả các mục tiêu, nội dung của Luật trẻ em năm 2016, tạo cho trẻ em những điều kiện sống tốt nhất.

Tin liên quan