Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                  Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Tỉnh đoàn Lạng Sơn tuyển dụng công chức năm 2022

19-04-2022 10:00

Căn cứ Thông báo số 60-TB/BTCTU, ngày 30/3/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lạng Sơn năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thông báo nội dung tuyển dụng công chức cơ quan Tỉnh đoàn Lạng Sơn năm 2022, cụ thể như sau:

 1. Số lượng tuyển dụng:

          05 chỉ tiêu

          2. Hình thức tuyển dụng:
          Thi tuyển
          3. Các nội dung và thông tin tuyển dụng:
          Thực hiện theo Thông báo số 60-TB/BTCTU, ngày 30/3/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã được niêm yết tại Tinh đoàn.
          4. Hồ sơ dự tuyển công chức, viên chức:
          Hồ sơ dự tuyển theo mẫu do Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát hành (Các thí sinh mua hồ sơ tại Phòng Tổng hợp - Bảo vệ chính trị nội bộ Ban Tổ chức Tỉnh uỷ) hoặc tại Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn.
          5. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ:
          Từ 30/3/2022 đến 29/4/2022 (trong giờ hành chính, trừ thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ).
          6. Tiếp nhận hồ sơ:
          - Địa điểm: Ban Tổ chức - Kiểm tra, Tỉnh đoàn Lạng Sơn, số 01 đường Văn Cao, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (không tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển qua đường bưu điện, fax, email...).
          - Cán bộ tiếp nhận hồ sơ: Đồng chí Đoàn Thành Công - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn; số điện thoại: 0988.612.468.
          * Lưu ý: Đối với người dự tuyển vào cơ quan Tỉnh đoàn phải đảm bảo tiêu chuẩn chung theo Điều 11, Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 465-QĐ TU, ngày 06/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn (có trích dẫn kèm theo), đồng thời đáp ứng các yêu cầu: Là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hoặc đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, không quá 25 tuổi (sinh năm 1997 trở lại đây).
 

 

Tin liên quan