Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                  Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn kiểm tra chuyên đề thực hiện Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

27-11-2021 11:52

Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/UBKTTĐ ngày 29/04/2021 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn về việc kiểm tra, giám sát chuyên đề năm 2021, ngày 19/11/2021, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn tổ chức kiểm tra chuyên đề kết quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII tại Đoàn xã Hợp Thành và Ban Thường vụ Huyện đoàn Cao Lộc.

Sau khi Đoàn cấp tỉnh ban hành Chương trình hành động, Ban Thường vụ Huyện đoàn Cao Lộc đã căn cứ vào tỉnh hình của đơn vị xây dựng Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, Đại hội Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, triển khai đến các cấp bộ Đoàn toàn huyện, đồng thời chỉ đạo các Đoàn cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện.-  Xây dựng các biểu chỉ tiêu (12 chỉ tiêu thực hiện) giao cho cơ sở thực hiện từng nội dung. Có các giải pháp thực hiện cụ thể thực hiện từng chương trình cụ thể, đồng bộ. Các nội dung được gắn với các nội dung hưởng ứng đợt thi đua cao điểm: như kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn. Các phong trào hoạt động cách mạng thường xuyên tổ chức, triển khai nhiều hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên yếu thế.

 Đối với Ban Chấp hành Đoàn xã Hợp Thành đã bám sát Chương trình hành động của huyện xây dựng Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, Đại hội Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.Các chương trình thực hiện được đưa ra với nhiều chỉ tiêu cụ thể. Việc triển khai thực hiện Chương trình hành động gắn với các đợt thi đua cao điểm của Đoàn xã. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng và các chương trình đồng hành với thanh niên được chú trọng thực hiện; công tác phối hợp với chính quyền và nhiệm vụ được cấp ủy giao được thực hiện tốt và đánh giá cao; xây dựng văn bản triển khai cụ thể hóa nội dung chương trình công tác năm. 

       Để đạt được các mục tiêu của chương trình hành động đề ra, Đồng chí Đinh Thị Anh Thư - Trưởng đoàn Kiểm tra đã chỉ ra những điểm hạn chế của từng chương trình hành động và đề nghị Ban Thường vụ Huyện đoàn Cao Lộc và Đoàn xã Hợp Thành bổ sung một số nội dung của chương trình hành động sao cho phù hợp với biểu chỉ tiểu hàng năm, cần cụ thể hóa các giải pháp thực hiện Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, Đại hội Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phù hợp với tình hình từng đơn vị.
BAN TỔ CHỨC KIỂM TRA

Tin liên quan